אישור החוק - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 54), התשע"ו–2016

יום שני 27 יוני 2016 20:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 64

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשע"ו (27 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 630, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 88.

    תיקון סעיף 71.בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏ ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ו, עמ' 610., בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג2) יבוא: "(ג3) עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו; דין היעדרות לפי פסקה זו כמפורט להלן: (1) לעניין שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום; (2) לעניין שני ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה; לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, יראו את ימי היעדרו לפי פסקת משנה זו כיום השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק האמור; ימי ההיעדרות לפי פסקת משנה זו יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 222.."
משוב א- א+