קריאה שנייה - הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

יום שני 20 יוני 2016 17:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 49

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק וקנין
יגאל גואטה
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
נאוה בוקר
בצלאל סמוטריץ

נגד 23

מסעוד גנאים
יוסי יונה
איתן ברושי

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו–2016 *
  התקבל בכנסת ביום י"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 839, מיום ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014), עמ' 338.

  הוספת כותרת פרק א'1. בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 426; התשס"ז, עמ' 6. (להלן – החוק העיקרי), לפני סעיף 1 יבוא:
  "פרק א': הגדרות".
  תיקון סעיף 12. בסעיף 1 לחוק העיקרי – (1) אחרי ההגדרה "בעלים של מקום" יבוא: ""חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; "הממונה על החקירה" – השוטר שמונה להיות האחראי על החקירה, ואם לא מונה אחראי כאמור – השוטר בעל הדרגה הבכירה ביותר החוקר את העבירה;"; (2) ההגדרות "עבירה", "צו הגבלה מינהלי" ו"צו הגבלה שיפוטי" – יימחקו; (3) במקום ההגדרה "צו הגבלת שימוש" יבוא: ""צו הגבלת שימוש במקום" – צו שהוצא לפי סעיף 3; "קצין משטרה מוסמך" – מפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל שהוא בדרגת תת-ניצב ומעלה;". הוספת כותרת פרק ב'3. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ב': הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות".
  ביטול סעיף 24. סעיף 2 לחוק העיקרי – בטל. החלפת סעיף 3 והוספת סעיף 3א5. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: "צו הגבלת שימוש במקום3.(א) היה לקצין משטרה מוסמך יסוד סביר להניח כי מקום משמש לביצוע עבירה המנויה בתוספת כחלק מפעילותו השגרתית וכי יש יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה כאמור אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי, רשאי הוא לתת צו להגבלת השימוש במקום, לתקופה שיקבע בצו, והוא רשאי להאריכה לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים. (ב) בבואו של קצין המשטרה המוסמך לתת צו הגבלת שימוש במקום, ישקול בין השאר את אלה: (1) מידת הסכנה או הנזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מביצוע העבירה; (2) ביצוע עבירות קודמות במקום; (3) ידיעת הבעלים של המקום או המחזיק בו על ביצוע עבירה במקום או על הכוונה לבצע עבירה במקום; (4) מידת הפגיעה שתיגרם לבעלים של המקום או למחזיק בו מהוצאת הצו. (ג) עותק של צו הגבלת שימוש במקום יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק בו אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין. (ד) ניתן צו הגבלת שימוש במקום, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע מהצו לפנות לקצין משטרה מוסמך בבקשה לטעון בפניו את טענותיו בעניין; שימוע כאמור יתקיים בהקדם האפשרי. (ה) ניתן צו הגבלת שימוש במקום, לרבות אם הוארך לפי סעיף זה, לא יינתן צו חדש כאמור בסעיף קטן (א) בתוך שנתיים מיום שפקע תוקפו של הצו הקודם אלא באישור של פרקליט מחוז ששוכנע כי הוצאת צו חדש מוצדקת בשל שינוי של ממש בנסיבות. מתן צו הגבלת שימוש במקום או הארכת תוקפו בידי בית המשפט3א.(א) בית משפט רשאי, על פי בקשה בכתב של הממונה על החקירה או של תובע, לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הגבלת השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. (ב) בבואו של בית המשפט לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, ישקול בין השאר את השיקולים האמורים בסעיף 3(ב), וכן את התקדמות החקירה בעניין ביצוע העבירה המנויה בתוספת. (ג) הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום, אם שוכנע כי הגבלת השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה ולבקשת תובע – (1) לצוות על הגבלת השימוש במקום או על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן; (2) לצוות על הגבלת השימוש במקום או על הארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע, ובלבד שהמקום משמש בעיקרו לביצוע עבירה המנויה בתוספת וקיים יסוד סביר לחשש שיש בעבירה כדי לסכן את ביטחונו של אדם או ביטחון הציבור. (ד) הוגשה בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף קטן (א) או (ג), יתקיים הדיון בבקשת ההארכה בהקדם האפשרי, והצו המקורי יישאר בתוקפו לתקופה נוספת של 30 ימים מתום התקופה שעליה הורה קצין המשטרה המוסמך, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת. (ה) בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו הגבלת שימוש במקום שנתן אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות שהתגלו לאחר מתן הצו." תיקון סעיף 46.בסעיף 4 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "במקום"; (2) במקום "במקום הנקוב בצו ולתקופה הנקובה בצו, לרבות בדרך של סגירת המקום" יבוא "במקום, לרבות סגירת המקום לתקופה הנקובה בצו", ואחרי "כדי למנוע" יבוא "המשך". הוספת כותרת פרק ג'7. לפני סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ג': הוראות כלליות".
  תיקון סעיף 58. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "הגבלת שימוש" יבוא "במקום". הוספת סעיפים 5א עד 5ה9. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: "ערעור על צו5א.(א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף 3 רשאי לערער עליו לבית המשפט, שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו. (ב) על דיון בערעור לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 5ג. סדרי דין5ב.לעניין בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלת שימוש במקום או בקשה למתן צו הגבלת שימוש במקום לפי סעיף 3א (בסעיף זה – הבקשה), יחולו הוראות אלה: (1) הבקשה תוגש בכתב ותיתמך בהצהרה של קצין משטרה מוסמך; (2) המשיב בבקשה יהיה הבעלים של המקום שלגביו מוגשת הבקשה או המחזיק בו; (3) הדיון בבקשה יתקיים במעמד המשיב אם ניתן לאתרו בשקידה סבירה; (4) לשם החלטתו בבקשה רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט; (5) הדיון בבקשה יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף 5ג(א), והפרוטוקול יימסר לצדדים. חומר חסוי5ג.(א) בדיון בבקשה כאמור בסעיף 5ב, רשאי הממונה על החקירה או תובע, לפי העניין, לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את טענותיו (בסעיף זה – חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב בצירוף נימוקים. (ב) בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול. (ג) בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים. (ד) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו. (ה) אם במועד הדיון בבקשה לפי סעיף קטן (א), היה תלוי ועומד גם הליך לפי סימן ג' בפרק ב' לחוק המעצרים בעניינו של חשוד בעבירה שבקשר אליה הוגשה הבקשה, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) ויחולו על הדיון בבקשה הוראות סעיף 15(ג), (ד) ו-(ה) לחוק המעצרים. (ו) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד. (ז) הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ו) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור. (ח) בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ו) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב. ערעור על החלטת בית משפט 5ד.הממונה על החקירה, תובע, או בעלים של מקום או מחזיק בו, רשאים לערער על החלטת בית משפט לפי סעיף 3א או 5א בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה. סמכות שיפוט5ה.הוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק המעצרים, לעניין הסמכות העניינית והמקומית של בתי המשפט, יחולו גם בכל עניין שחוק זה דן בו, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת." החלפת סעיף 610. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: "הפרה של צו6.המפר הוראות צו לפי חוק זה, דינו – מאסר שנתיים." הוספת סעיף 6א11. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: "שינוי התוספת6א.שר המשפטים רשאי באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בצו את התוספת." תיקון סעיף 712. בסעיף 7 לחוק העיקרי – (1) בפסקה (1), במקום "צו הגבלת שימוש לפי סעיפים 2 ו-3" יבוא "צו הגבלת שימוש במקום"; (2) במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא: "(2) המצאת הודעה על הגשת בקשה או ערעור לפי חוק זה; (3) סדרי הדיון בבקשה או בערעור לפי חוק זה." הוספת תוספת 13. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת
  (סעיפים 3 ו-3א) (1) עבירות לפי סעיפים 199, 202, 204, 205, 225, 227, 228 או 377א לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226. (להלן – חוק העונשין); (2) עבירות לפי סעיפים 413ט, 413י או 413יא לחוק העונשין, בנסיבות שבהן העבירה מתבצעת בהיקף משמעותי מהפעילות במקום; (3) עבירה לפי סעיף 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003‏ ס"ח התשס"ג, עמ' 502., בנסיבות שבהן המקום שבו מתבצעת העבירה משמש לפעילות של ארגון הפשיעה; (4) עבירה לפי סעיפים 61 ו-62 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 34., בנסיבות שבהן המקום משמש בעיקרו לביצוע העבירה; (5) עבירה לפי סעיף 60(א) או (ב) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב–1972‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511., בנסיבות שעלולות לסכן חיי אדם או בריאותו או בנסיבות שבהן המקום משמש בעיקרו לביצוע העבירה; (6) עבירה לפי סעיפים 6, 9 או 10 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526. (להלן – פקודת הסמים המסוכנים), בנסיבות שאינן לשימוש לצריכה עצמית; (7) עבירה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים; (8) עבירה לפי סעיף 7 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג–2013‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 221.; (9) עבירה לפי סעיף 25(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989‏ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108., בנסיבות שבהן נשקפת סכנה ממשית מהעיסוק בעבודת גז בלא רישיון." תיקון חוק העונשין
משוב א- א+