אישור החוק - הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 9), התשע"ו-2016

יום שני 20 יוני 2016 16:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 64

איציק שמולי
משה גפני
מיקי לוי
יגאל גואטה
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

איתן ברושי
עמר בר-לב
יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
יהודה יהושע גליק
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מרדכי יוגב

נגד 10

עיסאווי פריג`
דב חנין
מסעוד גנאים
טלב אבו עראר

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו–2016 *
  התקבל בכנסת ביום י"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1025, מיום י"ד באדר א' התשע"ו (23 בפברואר 2016), עמ' 580.

  תיקון סעיף 15 1.בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991‏ ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשע"ה, עמ' 128. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15(ד1) – (1) בפסקה (2) – (א) ברישה, במקום "לא תעלה על" יבוא "תהיה"; (ב) בפסקת משנה (א), אחרי "לפי העניין" יבוא "ואם הועמד הנאשם לדין לפני בית משפט שלום לפי סעיף 51(א)(1)(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198. – שבע שנים"; (2) אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) על אף האמור בפסקה (2)(א) ו-(ב), שוכנע בית המשפט כי מעשה העבירה בוצע בנסיבות מקילות במיוחד, רשאי הוא, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות בצו כי תקופת האשפוז או הטיפול המרבית תהיה קצרה מתקופת המאסר המרבית;". החלפת התוספת 2.במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת
  (סעיף 15(ד2)) בבית משפט _____________ ערעור פלילי מס' __________ ב _________________ תיק פלילי מס' ____________ _________________________
  המאשימה / המערער/ת
  * על ידי (ב"כ _________/ פרקליטות ___________ / יחידת תביעות _______*) נ ג ד ______________________
  הנאשם / המשיב/ה
  * על ידי (ב"כ _________/ פרקליטות ___________ / יחידת תביעות _______*)
  צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי*
  (בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991 (להלן – החוק)) אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ___________ ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם:
משוב א- א+