צחי הנגבי

צחי הנגבי

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר לשיתוף פעולה אזורי

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 (נוכחות: 100%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: הרשעה בעבירה שיש עמה קלון (יולי 13, 2010)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+