ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2010

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה

23.02.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 165

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שלישי, ט' אדר, התש"ע (23 בפברואר, 20109 בשעה 13:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119) (חלוקת הכנסות), התש"ע -2009

של חה"כ שי חרמש (פ/1357) הכנה לקריאה שניה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

שי חרמש
מוזמנים
דרור לוינגר – משרד הפנים, לשכה משפטית
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
רשמה
לאה קיקיון

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119) (חלוקת הכנסות), התש"ע -2009

של חה"כ שי חרמש (פ/1357), הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119) (חלוקת הכנסות), התש"ע -2009, של חה"כ שי חרמש (פ/1357). הכנה לקריאה שניה ושלישית. אנחנו בעצם סיימנו את הצעת החוק הזו, אפשר לומר, בישיבה הקודמת. היה ויכוח בוועדה האם החוק הזה יחול על הסכמים מהעבר או שזה יחול על הסכמים מכאן ואילך. חוץ מזה, על הכל אנחנו מסכימים. ביקשנו שהמציע יבוא במשא ומתן עם השר' יחד עם יושב ראש הוועדה. בעוונותי הרבים אני לא הצלחתי.
שי חרמש
יהודה היה צריך להביא לי תשובה לפני רבע שעה.
היו"ר דוד אזולאי
זאת אומרת – גם אדוני לא הצליח לשמוע את תגובת השר. האם יש עמדת משרד?
דרור לוינגר
עמדתנו היא כפי שהיתה בדיון הקודם – שהצעת החוק תהיה בהתאם למה שנקבע בהחלטת הממשלה, ומה שמופיע לנגד עינינו, כולל אותו סעיף 2 שמדבר על כך שהחוק יחול רק על הסדרים מכאן ולהבא.
היו"ר דוד אזולאי
כי בידינו יה אינפורמציה שמנכ"ל משרד הפנים הביע הסכמה שזה יחול גם על הסכמים שהיו בעבר. ידוע לאדוני?
דרור לוינגר
לא, לא ידוע לי. אני התעדכנתי נכון לאתמול, לא הודיעו לי שיש שינוי.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי האוצר לא נמצאים פה. חבר הכנסת חרמש – יש שתי אפשרויות: להגיש את זה כהסתייגות, שלך ושלי, ולבוא עם זה למליאה, אם השר תומך – נעמיד להצבעה. תומך – אנחנו מושכים את זה. מקובל?
שי חרמש
סגור.
גלעד קרן
הבעיה היא שזו תהיה הסתייגות של שניכם, ושניכם מצביעים בלבד. אחד יהיה בעד ההסתייגות ואחד – יצביע נגד.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה. אני מקבל את ההצעה של היועץ המשפטי.
שי חרמש
אז שההסתייגות תהיה שלך. יותר טוב.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה. אז ההסתייגות שלי אומרת שהצעת החוק תחול גם על הסכמים – בוא נקבע מספר שנים לאחור.
שי חרמש
החיתוך הוא מלאכותי לגמרי- אם יש אחריות, האחריות היא להכל. נער הייתי וגם זקנתי ו – 15 שנה ישבתי בשלטון המקומי עם לא מעט הסכמים. אין הסכם שהמחלקה המשפטית שלכם לא בדקה אותו, עד לפסיקים ולנקודות, שהממונה על המחוז לא חתם עליו, שמנכ"ל משרד הפנים לא חתם עליו ושהשרים לדורותיהם - והיו לי 8 כאלה בקדנציה שלי, במשך 15 שנה, לא היו מעורבים בתוך הפרטים הקטנים ביותר.


הנקודה נוספת – החוק הוא אופציונאלי, הוא לא מחייב את השר. השר יכול להגיד שבעניין הזה הוא לא מתערב. זה נותן לו את הסמכות באותו מקום שהשפעה שלו לא עובדת, שהשכנוע לא עובד, שהגיע קץ כל הקיצין. לשר יש אלף מדרגות לפני שהוא מאשר את החוק – הוא מביא אותם, הוא מזמן אותם, לוחץ עליהם. לכן זה חוק אופציונאלי.
היו"ר דוד אזולאי
אני אבקש רק מהמחלקה המשפטית – שינסחו לנו את ההסתייגות. ההסתייגות שלי אומרת שההצעה הזו תחול על כל ההסכמים שהיו גם בעבר וכמובן, מה שבעתיד – זה ודאי, על כך אין ויכוח.
גלעד קרן
ההסתייגות שלך היא לבטל את סעיף 2 שהוא הוראת המעבר שאומרת שזה יחול רק על הסדרים מכאן ואילך.
היו"ר דוד אזולאי
כן. אז אני מבקש להעמיד את ההסתייגות להצבעה – מי בעד?
גלעד קרן
אתה לא מצביע.
היו"ר דוד אזולאי
מה אתה מציע?
שי חרמש
אז אני נגד ההסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך – ההסתייגות לא עברה.
גלעד קרן
אני קורא את הנוסח:

"הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119)(חלוקת הכנסות), התש"ע-2010

תיקון סעיף 9א 1. בפקודת העיריות (להלן – הפקודה), בסעיף 9א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) אישר השר הסדר כאמור בסעיף קטן (א), תעביר העיריה הקולטת לרשות המקומית המעבירה את ההכנסות מארנונה כללית ומהיטלי השבחה שהעיריה הקולטת התחייבה להעביר בהסדר שאושר".

הוראת מעבר 2. הוראת סעיף 9א(ב) לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, תחול על הסדרים שאישר שר הפנים לאחר פרסומו של חוק זה."
היו"ר דוד אזולאי
אם כך אנחנו מצביעים על העברת החוק בקריאה שניה ושלישית – מי בעד?

אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך, הצעת החוק עוברת לקריאה שניה ושלישית.


אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35

קוד המקור של הנתונים