ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2010

חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 200

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, י' בשבט התש"ע (25 בינואר 2010), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרישיון), התשס"ט-2009

של חה"כ אריה אלדד (פ/936)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
עפו אגבאריה

אריה אלדד

אילן גילאון
מוזמנים
עו"ד גאל אוריאל
- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דר' מיקי דור

- ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר

- משרד הבריאות

קלאודיה כץ

- מנהלת אגף תעסוקה, המשרד לקליטת העלייה

עו"ד רביב מייזל

- ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

הדס אגמון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
זיו מגור
כתבה וערכה
ס.ל., חבר מתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרישיון), התשס"ט-2009

של חה"כ אריה אלדד (פ/936)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. י' בשבט, יום שני בשבוע, 25 לינואר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא הוא הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרישיון), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אריה אלדד. אנחנו קודם כל צריכים להצביע על רוויזיה.

הרוויזיה שהגיש חבר הכנסת רוברט אילטוב. אני מקריא: 'הרי אני מגיש רוויזיה להצעת חוק מספר 936, הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תנאי זכאות לרישיון) של חבר הכנסת אריה אלדד. אנחנו נצביע על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. תודה רבה. מי נגד הרוויזיה? אין. מי נמנע? אין נמנעים. מאחר והרוויזיה התקבלה, אנחנו נעבור להצעת החוק.

חבר הכנסת אריה אלדד, לאור כל הסיכומים, אם יש לך להגיד עדיין.
אריה אלדד
כן. מבקש הרוויזיה עצמו לא כאן, כי הושגו הבנות ואני מבין שהוא לא חש צורך לבוא ולהסביר את עמדתו. שרת הקליטה הביעה דאגה משום שלהבנתה בנוסח החוק עלול להיווצר מצב שבו עולים ייפגעו ולכן בדו שיח בין היועצים המשפטיים של הוועדה ושל משרד הקליטה, הגענו לנוסח שהיה מוסכם על כל הצדדים והניח את דעתה של שרת הקליטה. אני מציע שנקרא את הנוסח שהוסכם עליו, ונוכל להצביע.
זיו מגור
(מקריא): הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מספר 10)(תנאי זכאות לרישיון), התש"ע-2010.
תיקון סעיף 4
1. בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976, בסעיף 4א):

(1) אחרי פסקה (4) יבוא – "(5) הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית".

(2) אחרי פסקה (4)(א1) יבוא – "(א2) השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים לעניין הידע הבסיסי בשפה העברית".
תחילה ותחולה
2. תחילתו של סעיף זה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שנתיים וחצי מיום פרסומו (ובסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על בקשה לרישיון שהוגשה מיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו בחדר שמתנגד? משרד הבריאות? משרד המשפטים? הכל מתואם ומסודר? אם הכל מתואם ומסודר, אנחנו נצביע.

מי בעד הנוסח כפי שהוקרא כהכנה לקריאה ראשונה? ירים את ידו. עפו אגבאריה, אתה נמנע.
עפו אגבאריה
כן.
היו"ר חיים כץ
אתה לא משתתף בהצבעה. מאחר וכל חברי הכנסת, להוציא חבר הכנסת אגבאריה, שנמצאים פה, תומכים בחוק, הוועדה מאשרת את הצעת החוק כפי שהוקראה להעלאה למליאה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:52

קוד המקור של הנתונים