ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/12/2009

הצ"ח אזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008 - דווח לוועדה.

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

23.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 119

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ו' בטבת תש"ע (23 בדצמבר 2009), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק אזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008 – דיווח לוועדה.
נכחו
חברי הוועדה: מ"מ היו"ר יעקב אדרי

אריה ביבי

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד מנחם טולצ'ינסקי
- לשכה משפטית, החברה לפיתוח קיסריה

עו"ד טל שגיא

- קרן רוטשילד קיסריה

אהוד ענבר

- מרכז השלטון המקומי
יועץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
תמר פוליבוי

הצעת חוק אזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008 – דיווח לוועדה
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
בוקר טוב לכולם, אני רוצה לומר כמה דברי הקדמה. ביקש ממני היושב ראש להחליף אותו היום. אני נעניתי רק בגלל סיבה אחת, שיש הסכמות ויש הבנות. אחרת לא הייתי מסכים לשמש יושב ראש הישיבה, כי היסטורית אני צד בעניין, או אם תרצו לומר, הובלתי את הנושא לאורך זמן. אבל מכיוון שיש הסכמות של כל הרשויות ושל הקרן, נתתי את הסכמתי, לא הייתה לי בעיה.

ברשותכם, אני רוצה לפתוח את הישיבה ולומר, שאחרי הרבה מאוד חבלי לידה וייסורים של כולנו, הגענו להסכמה ולהסכם, שהוא לדעתי מכובד. אני תמיד בעד הסכמים, שבסוף מתקבלים על דעת כולם.


לא שלא היו בעיות, אבל אני חושב שקרן קיסריה במהלך מואץ דרך עורכי הדין שלה ודרך אנשיה, החליטה להירתם כדי לטפח ולסייע לכל האזור, בעיקר בתקציבים למערכת החינוך. אני חושב שזה דבר נכון, זה דבר רצוי וזה הדבר הכי נכון לכולם. זאת גם שכנות טובה עם קיסריה, עם התושבים.


מדובר, כמובן, על ההסכם שכולל את אור עקיבא, את פרדס חנה, ג'סר א-זרקא ובנימינה. בהזדמנות הזאת - תמיד עושים את זה בסוף, אבל אני אעשה את זה בהתחלה – אני רוצה להודות לדוד אפרתי, שהלך בקו, כמובן לברונית רוטשילד שנתנה את ברכתה ואמרה שההסכם שסוכם בזמנו יכובד, לא שינינו. אגב, הייתה בעיה אחת, שהיא החלוקה בין הרשויות, ואני במאמץ מסודר החתמתי - על דעת כל הרשויות עשינו את החלוקה. אני חושב שפתרנו בזה בעיה גדולה מאוד. אז תודתי גם לעורך דין טולי, ש"שיגע" אותי ו"שיגעתי" אותו בשעות לא רגילות, אבל אני חושב שהוצאנו תחת ידינו משהו מבורך לטובת כולם. הקרן גם ממלאת את הייעוד שלה.

אני רוצה להגיד לכם, שבנושא הזה מעורבים כל המי ומי מהצמרת הישראלית, בלי להגיד שמות. הם מברכים על העניין הזה, ואני חושב שעשינו צעד מאוד חשוב.


ברשותכם, לא מצאנו לנכון להזמין אף אחד מלבד נציגי הקרן, כי הדברים כבר לובנו ונאמרו ויש הסכם על דעת כל ראשי הרשויות, כך שאין מה לבוא ולהגיד: זה לא על דעתי, או כל דבר אחר.


ברשותכם, אני אקרא את ההסכם - את הספתח לא אקרא - על פי ההסדר המוצע, ועל מנת לאפשר את השארת המצב המוניציפאלי על כנו ולייתר הליכי חקיקה בנידון, החברה לפיתוח קיסריה תמשיך, על פי המתכונת וההסדרים הקיימים כיום, ליתן שירותים ולנהל את אזור התעשייה קיסריה ולגבות תמורת כך דמי שירותים ודמי ניהול, ומתוך תקבולים אלו תעמיד קרן קיסריה החל משנת 2009 כולל, ועד שנת 2022 כולל, ובכפוף להסדר האמור, סך כולל של 3.5 מיליון דולר לשנה לקידום פרויקטים חינוכיים ביישובי הסביבה, קרי: החל משנת 2009 קרן קיסריה תעמיד סך נוסף של 2.3 מיליון דולר לשנה בנוסף לסכום השנתי של 1.2 מיליון דולר שמעמידה קרן קיסריה כיום, וכן תממן את הקמתה של בריכת שחייה עירונית בעיר אור עקיבא, על פי מפרט ותנאים שיסוכמו בין החברה לפיתוח קיסריה ועיריית אור עקיבא.

אני רוצה להוסיף, שיש מפרט של אור עקיבא, שבזמנו כבר נעשה בתקופתי. אני מקווה שילכו על המתווה הזה, אבל אני בכל זאת מקריא את ההודעה ככתבה וכלשונה:


הסכום בסך 1.2 מיליון דולר לשנה יחולק על פי ההסדרים הקיימים, ואילו התוספת 2.3 מיליון דולר לשנה תחולק על פי ההסכמה בין הרשויות השונות, כך שהסכום הכולל של 3.5 מיליון דולר יחולק כדלקמן: מועצה מקומית בנימינה – 180,000 דולר לשנה, מועצה מקומית ג'סר א-זרקא - 340,000 דולר לשנה, מועצה מקומית פרדס חנה – 750,000 דולר לשנה, עיריית אור עקיבא 2,140,000 דולר לשנה, כפי שבא לידי ביטוי בהסכם עליו חתמו הצדדים והמצוי בידינו ובידי כולם.

אני רוצה לתרגם את זה לאחוזים, כדאי שזה יתורגם: מועצה מקומית בנימינה – 5.1%, מועצה מקומית ג'סר א-זרקא – 9.7%, מועצה מקומית פרדס חנה – 21%, עיריית אור עקיבא – 61.19%, מנהלה – 2.6%, זה יוצא כמעט 100%, אל תתפסו אותנו על עשירית האחוז, כי זה לא משמעותי.

בקשר לכך ימונה מתאם – מנהל הפרויקט – אשר ירכז ויבחן את הפרויקטים שיוצעו ויועברו אליו על ידי הרשויות השונות, והוא יעבירם ויציגם לאישור הקרן על פי נהליה לצורך העמדת הסכום. שכרו של המתאם האמור, אשר זהותו תיקבע על פי המלצת הרשויות, יעמוד על 90,000 דולר לשנה וישולם על ידי הקרן מתוך הסך האמור של 3.5 מיליון דולר.

אני שוב רוצה להגיד שעל החלוקה, כולל המנהלת, חתומים כל ראשי הרשויות. חשוב להדגיש שיש הסכמה מלאה, הם חתומים עם חותמת של העירייה, כך שהנושא מאוד ברור.

הקרן והחברה לפיתוח קיסריה מתחייבות להעמיד את הסך הכולל של 3.5 מיליון דולר מדי שנה לצורך קידום הפרויקטים החינוכיים שיאושרו על ידן, זאת כל עוד לא ייעשה שינוי כלשהו בגבולות המוניציפאליים בקיסריה ללא הסכמתן.


ככל והצעת החוק הנוכחית לא תוסר מסדר היום או ככל ותוגש הצעת חוק כלשהי, בין מטעם הממשלה ובין הצעת חוק פרטית, לשינוי הגבולות המוניציפאליים בקיסריה, או ייעשה בדרך אחרת שינוי כלשהו של הגבולות המוניציפאליים של קיסריה ללא הסכמתן, תהיינה הקרן והחברה לפיתוח קיסריה רשאיות להפסיק מייד את העמדת הסכום השנתי כאמור.

אני רוצה לומר את ההסתייגות שלי בעניין הזה. יכול להיות חבר כנסת, שאפילו ירצה לטרפד את ההסכם ויגיש הצעת חוק פרטית - זה מייתר את ההסכם הזה, ואני חושב שזה לא נכון. אם תהיה הצעה שתקבל תמיכה של ועדת השרים לחקיקה או שהממשלה תגיש הצעה, אני בהחלט מוכן לקבל את ההפסקה של זה, אבל לא כשחבר כנסת פרטי, אתה יודע מה? - אפילו מכל מיני סיבות, יגיש הצעה, לשיטתכם מפסיקים את העסק ולא היא. אני מבקש שהעניין יהיה ברור – הצעת חוק שנתמכת על ידי ועדת שרים לחקיקה או הצעת חוק שהממשלה מביאה, מפסיקה את התהליך. אין לי בעיה עם זה.
מנחם טולצ'ינסקי
ראשית, ברור שאם יש הצעת חוק פרטית שעוברת בסופו של יום, בוודאי שמפסיקים.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
זה ברור, אני עובד אתכם בהגינות עד הסוף.
מנחם טולצ'ינסקי
אם יש הצעת חוק פרטית שהממשלה לא מתנגדת לה, הממשלה צריכה להגיד שעמדתה היא שהיא מתנגדת, לא שהיא משאירה את זה לשיקול דעת, היא צריכה להתנגד.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
אנחנו אומרים שוועדת שרים קובעת את עמדת הממשלה. אם היא מתנגדת, זה נגמר. אם היא תומכת, לשיטתכם זה נכון.
מנחם טולצ'ינסקי
יכול להיות גם מצב תיאורטי, שיהיה ברור שוועדת שרים לענייני חקיקה מתנגדת, ובכל זאת ההצעה כהצעת חוק פרטית מתקבלת - -
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
זה גם מפסיק, זה ברור. אמרתי שהשגנו את ההסכם הזה בדם, יזע ודמעות, אז לא נעשה דברים שיפרו את ההסכם הזה. בכל זאת, אני לא אהיה שותף לשום דבר שמפר את ההסכם ואת רוח ההסכם.


כמו כן נמסר לנו כי ככל ולא יוארך ההסכם בין בית רוטשילד ומדינת ישראל לאחר שנת 2022, אזי קרן קיסריה לא תתנגד לצירוף שטחים המצויים בקיסריה לתחום השיפוט המוניציפאלי של רשות כלשהי המצויה באזור, לרבות לאור עקיבא.

אין לי בעיה עם ההודעה שלכם, אבל לנו יש השלמה לעניין: הוועדה – לא אתם - ממליצה לממשלה, שעם גמר ההסדר בין הממשלה לבין משפחת רוטשילד בשנת 2022, יועבר השטח של פארק התעשייה קיסריה לתחום השיפוט של אור עקיבא. זה לא סותר את מה שאתם אומרים.
מנחם טולצ'ינסקי
אבל יש בינינו הסדר, את ההסדר מציגים לוועדה. בואו נחכה ל-2022, למה לתת את ההצהרה הזאת?
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
זאת אומרת, אם לא יוארך גם ההסכם, אני מוסיף את זה. אם לא יהיה לך הסכם - -
מנחם טולצ'ינסקי
אתה מראש ממליץ לממשלה לא להאריך, בואו נחכה ל-2022.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
אגב, זה הסיכום הראשוני שלי עם דוד אפרתי. אין חילוקי דעות, אתם אומרים: לרבות אור עקיבא, אני אומר: הוועדה ממליצה על אור עקיבא ב-2022, אין בזה שום סתירה.
מנחם טולצ'ינסקי
אבל הדבר היחיד שאני מבקש זה שהמלצת הוועדה, בואו נחכה ל-2022, אתה בוודאי תהיה אז עוד בממשלה, ואתה - -
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
סביר להניח שכל אחד יהיה בתחום אחר.
מנחם טולצ'ינסקי
ואז נדון ברלוונטיות. הדבר היחיד שאני מבקש זה שלא ישתמע מזה, שכבר מראש מחליטים לא להאריך - -
גלעד קרן
הוועדה לא מחליטה.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
הוועדה לא מחליטה על זה. הוועדה ממליצה לממשלה, שעם גמר ההסכם ובמידה שלא יוארך – הנני מוסיף, נתתי גם את האופציה, והממשלה תחליט אם להאריך למשפחת רוטשילד ב-2022. הרי אין לכם התנגדות. הדגשתי פעם שלישית - במידה ולא יוארך. אין לי בעיה עם זה.


אנו מקדמים בברכה את ההסדר שהושג, ואשר ימנע את הצורך בקידומו של הליך החקיקה כאמור. אנו מצפים מכל הצדדים לקיים את ההסדר, אשר יבטיח את המשך שיתוף הפעולה הפורה שבין בית רוטשילד וממשלת ישראל, תוך כיבוד ההתחייבויות של כל צד.

נוכח האמור, אין צורך בקידום הליך החקיקה, ואנו משוכנעים כי קיומו של ההסדר שהושג יבטיח כי לא יהא מקום וצורך בהליכי חקיקה כאמור גם בעתיד. לאור האמור, אני מבקש מהוועדה להחליט ולהמליץ בפני מליאת הכנסת על הסרת הצעת החוק מסדר היום.

על דעת אריה ביבי ועל דעתי, אנחנו תומכים בעניין הזה. הוועדה קיבלה.
גלעד קרן
יש לי שתי הערות קצרות. אני רואה שלא מדובר במכתב רשמי וחתום בידי הקרן.
מנחם טולצ'ינסקי
זה הסדר, שהוא הסדר שהקרן מכבדת אותו ועומדת מאחוריו כמובן.
גלעד קרן
רק למען הסר ספק, נבקש שהמכתב הזה יוצא בנוסח רשמי, חתום.
מנחם טולצ'ינסקי
השאלה מי הצד השני שיחתום.
גלעד קרן
המכתב הזה הוא מכתב התחייבות של הקרן.
מנחם טולצ'ינסקי
לא, אבל יש גם צד שני שמאשר - -
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
הוועדה אישרה את זה, והקרן - -
גלעד קרן
הוועדה לא חותמת, הוועדה מאשרת לפרוטוקול את ההסכם.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
היועץ המשפטי מבקש להוציא מכתב מסודר, בכל זאת זה כנסת. חבר הכנסת ציון פיניאן רוצה גם לתמוך בהסכם.
ציון פיניאן
אני בוודאי תומך במה שקראת.
גלעד קרן
וצריך שבמכתב הזה ייכנס השינוי שהיושב ראש העיר לעניין הצעות החוק באשר לתמיכת ממשלה או לא תמיכת ממשלה. מה שעכשיו סיכמתם לגבי הצעות החוק צריך גם להיכנס לנוסח.

למען הסר ספק, אנחנו כרגע לא מצביעים על הסרת הצעת החוק מסדר היום.
מנחם טולצ'ינסקי
זו המלצה למליאה להסיר את זה.
גלעד קרן
לא, אם רוצים לעשות את זה, זה צריך להיות בישיבה, כי אנחנו לא מצביעים היום על החוק.
מנחם טולצ'ינסקי
אנחנו מבקשים שתהיה המלצה למליאה להסיר.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
היינו צריכים לעשות זאת בשני שלבים. אני מודיע, שהוועדה תביא את החוק ותסיר אותו בהצבעה בישיבה הקרובה, חד וחלק. פשוט צריכים להפריד את העניין. כדי שאהיה ברור, אומר שיושב ראש הוועדה מודיע שהחוק יובא ויוסר בישיבה הבאה. אני מדבר ברור.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

ההסדר שהוצג על ידי היושב ראש נתקבל.
מ"מ היו"ר יעקב אדרי
שלושה חברי כנסת, כולל חבר הכנסת ציון פיניאן, מאשרים את הדברים. אני רוצה גם להודות לידידי – ראיתי את אורן, שגם תרם את חלקו להסדר ולשכנוע, וגם הוא עשה עבודה מאחורי הקלעים. אני מודה מאוד לכולם.


תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 9:20.

קוד המקור של הנתונים