ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2009

תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה),התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכלכלה

24.11.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 110

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי ז' בכסלו (24 בנובמבר 2009) בשעה 12:00
סדר היום
תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד תמי מור – לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר מרים פרוינד – מנהלת אגף השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טל רותם – המשרד להגנת הסביבה

עו"ד לירון אדלר מינקה – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דוד קדוש – רכז חקלאות, מועצה אזורית תמר

אילון גדיאל – מנהל המו"פ, המועצה האזורית הערבה התיכונה

חיים חבלין – מנהל הוועדה החקלאית, המועצה האזורית הערבה התיכונה
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רכזת הוועדה
עידית חנוכה
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים. אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה. הנושא הראשון: תקנות הגנת הצומח למניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה, התשס"ט-2009. משרד החקלאות, בבקשה.
תמי מור
שר החקלאות מבקש להתקין תקנות למניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה. אזור הערבה הוא אזור מנותק מאזורים אחרים, ולכן קל יותר לטפל בו באופן שיימנעו חדירה של נגעים לאזור הזה.
היו"ר אמנון כהן
איך זה היה עד היום?
תמי מור
בשנת 94' נכתב צו של הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), ונקבעו שם תקופות חיץ וניקיון מסוים שצריך לעשות בגידולים באזור. זה עשה סניטציה ועזר לאזור להיות נקי מנגעים. כיום אנחנו מבקשים לעשות פעילות נוספת. בהתחלה חשבנו לטפל באיסור מכירה של פונדקאים. הפונדקאים זה כל הפירות והירקות שבתוספת ולא רצינו שיכניסו לשם את הפונדקאים האלה ללא היתרים. אבל לאחר חשיבה נוספת רצינו לפעול בצורה מדתית יותר, ומצאנו שהנושא של מיון ואריזה הוא זה שיכול להביא לכניסה של נגעים לאזור הערבה וצמצמנו את הבקשה שלנו להיתרים על-ידי המנהל בנושא של מיון ואריזה בלבד.
ניר ימין
את הצו הקיים אתם מבקשים לבטל?
תמי מור
לא, בנוסף יש הצו שהוא סניטציה, ועכשיו אנחנו רוצים גם את התקנות.
מרים פרוינד
אם יורשה לי עוד מילת הסבר: הסטטוס של מה שאנחנו קוראים "ערבה נקייה" חשוב לייצור של פירות וירקות מתוך הערבה. זה בעצם המקום היחיד שאפשר לייצא ממנו ירקות לארצות-הברית, ואנחנו מאוד מקווים שהתקנות האלה יעזרו לנו לפתוח גם את השוק היפני, כי אחת הדרישות של השוק היפני הוא גם כן איזשהו סוגי הסגר על האזורים שנחשבים - - - למזיקים. אנחנו מאוד מקווים שהתקנות האלה יעזרו לפתוח גם את השוק היפני.
היו"ר אמנון כהן
מישהו מתנגד לתקנות? מישהו שזה מהווה עבורו בעיה, עלויות נוספות? או שלא הגיעו לכאן?
עידית חנוכה
לא, הם הוזמנו.
היו"ר אמנון כהן
לפעמים אנחנו עושים דברים טובים, ופתאום פוגעים במישהו, והוא יגיד, למה לא אמרו לי.
מרים פרוינד
התקנות האלה נעשו בהסכמה עם הערבה.
היו"ר אמנון כהן
אתם רוצים להגיד משהו בנושא?
אלון גדיאל
אנחנו מקווים שהתקנות תאושרנה היום ונוכל להתקדם.
היו"ר אמנון כהן
אף אחד לא מתנגד, זה מה שחשוב לי.
קריאה
זה ישרת את האזור.
היו"ר אמנון כהן
יופי.

מי מקריא את התקנות?
עידית חנוכה
משרד החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
אז בבקשה, תקראי את התקנות, ונראה אם יש הערות.

בסוף יש רשימה של פונדקאים – אם תהיה תוספת של משהו?
תמי מור
נצטרך לתקן ולבוא לוועדה פעם נוספת.
היו"ר אמנון כהן
אז לגבי אלה הגעתם להבנות ולהסכמות עם כל המגדלים?
תמי מור
תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009. זה צריך להיות "התש"ע 2009".


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (1) ו- 3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז - 1956
(להלן – החוק), לאחר התייעצות בועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב)
לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין ומצווה לאמור:

הגדרות 1. בתקנות אלה -

"אזור הערבה" – האזור המתוחם בקו אדום במפה הערוכה
בקנה מידה 1:250,000, החתומה ביד המנהל והמופקדת לעיון הציבור
במשרדו ובמשרדי כל מועצה אזורית, בשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל;

"המנהל" – מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

"מועצה אזורית" – כל אחת מאלה:
המועצה האזורית תמר; המועצה האזורית חבל אילות;המועצה
האזורית הערבה התיכונה;


"מפקח" – מפקח על הצמח שמונה לפי סעיף 10 לחוק.
ניר ימין
אני רוצה להעיר הערות להגדרות. ראשית, באזור הערבה שאתם קובעים שהמפה תהיה מופקדת לעיון הציבור אני מניח שזה ללא תשלום מאחר שהתקנות קובעות עבירה פלילית. אין לכם התנגדות שנקבע שזה יהיה ללא תשלום.
מרים פרוינד
ממש ככה.
ניר ימין
אולי גם באתר האינטרנט של המשרד יהיה עותק מהמפה הזאת יהיה מצוי כך שלא כל אחד יצטרך להגיע למשרדים של המועצות האזוריות.
מרים פרוינד
אין בעיה.
תמי מור
בסדר. גם בצו שהזכרתי יש בדיוק אותה מפה שפתוחה לציבור.
ניר ימין
כן, אבל עכשיו אנחנו קובעים תקנות.
מרים פרוינד
בהחלט, אין בעיה.
אמנון כהן
ללא תשלום.
ניר ימין
ללא תשלום ושעותק מן המפה יהיה באתר האינטרנט של המשרד.
מרים פרוינד
בטח. אנחנו מנפיקים מפות למי שרוצה.
ניר ימין
שנית, בהגדרה של המנהל אני מבין שאתם רוצים לאפשר לו להסמיך ולהאציל מהסמכויות שלו למישהו אחר, אבל אולי חשוב שיהיה כתוב "מי שהוא הסמיכו מבין עובדי המשרד" כדי שזה לא יהיה כל גורם שהוא רוצה להסמיך לעניין מתן ההיתרים.
תמי מור
זה בסדר, זה מה שאנחנו עושים גם כך.
אמנון כהן
אתם מתקנים, כן?
תמי מור
חשבנו שהוועדה תגיד לנו מה- -
ניר ימין
אני אקרא יחד עם העקרונות ובמכתב האישור נציין את זה: בהגדרה "אזור הערבה", אחרי "המופקדת לעיון הציבור" יצוינו המלים: "ללא תשלום". אחר כך בהתאם לזה נשאיר לניסוח לכתוב בהגדרה שעותק מן המפה האמורה יימצא באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מרים פרוינד
יש לנו ההגדרה של אתר האינטרנט מתקנות אחרות שאושרו.
ניר ימין
ובהגדרה "מנהל", אחרי "או מי שהוא הסמיכו", יבוא: "מבין עובדי המשרד".
תמי מור
בסדר גמור.
הקראת סעיף 2
איסור 2. לא יכניס אדם לאזור הערבה, לשם מיון ואריזה , פירות וירקות טריים מן

הכנסת המפורטים בתוספת (להלן – פונדקאים), אלא בהיתר של המנהל ולפי
פונדקאים תנאי ההיתר.

למניעת
נגעים

הוראות 3. ראה מפקח כי אדם פעל בניגוד לתקנה 2, רשאי הוא להורות
מפקח לאותו אדם לעשות בפונדקאים, על חשבונו, אחד או יותר מאלה:
(1) להוציאם אל מחוץ לגבולות האזור, תוך פרק זמן ובדרך שיורה
המפקח;
(2) להשמיד את הפונדקאים, כולם או מקצתם, במועד ובדרך שיורה
המפקח.
ניר ימין
בתקנה 2 כשאתם כותבים "לשם עיון ואריזה" הכוונה היא שזה לא יחול גם על כל מי שמביא לטיול באילת מן הפונדקאים האלה, נכון?
תמי מור
ברור. זה רק למי שהולך למיון ואריזה לבתי האריזה שם ולאריזה מסחרית.
מרים פרוינד
שזה לא יגיע ישירות מהשדה בלי מיון לתוך בתי האריזה. אף אחד לא מתכוון לעצור כל מי שעובר בכביש הערבה ולבדוק אותו. הכוונה היא למיון ולאריזה.
ניר ימין
הכוונה היא שזה לא יחול על אדם פרטי שמביא תפוח או ליצ'י ונוסע לטיול באילת, ולכן הם כתבו "לשם מיון ואריזה".
תמי מור
זה מכוון לקטע המסחרי.
ניר ימין
בעניין סעיף 3 יש סעיף 16 שהוא סעיף עונשין בחוק עצמו, אז אני מניח שאתם רוצים לוודא שבמקרים מסוימים שיש סכנה, אז אולי צריך לכתוב שאם קיים חשש סביר- -
תמי מור
לא. התקנות האלה הן גם מתוקף סמכות סעיף 3 לחוק הגנת הצומח שנותן סמכויות לביעור נגעים. אם אתה רואה צמח נגוע אתה הולך, כמובן, בדרך מדתית: אם הנגע הוא לא נורא אתה מוציא אותו מחוץ לגבולות, אבל אם מדובר בדבר שיכול מיד לנגע את כל האזור אז יש האפשרות להגיד לאדם להשמיד את זה.
ניר ימין
זה ברור שצריך לראות חשש לסכנה מסוימת.
תמי מור
כן. אבל למעשה כל התקנות שלנו זה רק כאשר יש חשש למניעה של נגעים, אבל סעיף 3 שמדבר על ביעור הנגעים רק כאשר יש חשש. בחוק כתוב: "שר החקלאות רשאי בצו" – ואנחנו עושים את התקנות ואת הצו ביחד – במידה שראה צורך בכך כדי למנוע נגעים או התפשטותם, לחייב את הבעלים של הפונדקאים האלה לעשות מיני פעולות, לרבות השמדה". תמיד זה צריך להיות חשש.
המשך הקראה
תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תמי מור
עכשיו יש התוספת של רשימת הפונדקאים. להקריא אותה?
אמנון כהן
לא צריך לקרוא. אנחנו קיבלנו את זה. תוספת לתקנה 2 – רשימה של פירות וירקות.


איפה היית קודם?
טל רותם
אני מצטערת, הלכתי לאיבוד.
היו"ר אמנון כהן
איפה הלכת לאיבוד? זה בית ידידותי.
טל רותם
אני מתנצלת על האיחור.
היו"ר אמנון כהן
יש לך הערות לתקנות?
טל רותם
יש לי שאלה למשרד החקלאות מכיוון שלא הספקנו לראות את התקנות לפני הדיון.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
טל רותם
לגבי סעיף 3 – הוראות מפקח – סעיף קטן (2), עניינו השמדת הפונדקאים כי הפונדקאים זה יכול להיות פסולת חקלאית. השאלה שלי היא על איזה דרכים אתם מדברים כי ישנם דרכים להשמדת פסולת חקלאית שיש לה השפעות סביבתיות. למשל, שריפה או הטמנת פסולת. לכן אני רוצה להבין על איזה דרכים אתם מדברים מכיוון שיכול להיות שכדאי להכניס הבהרה שהמקומות שבהם תוטמן הפסולת או ההוראות של המפקח יהיו בהתאם במקומות שהם מורשים לכך, לפי כל דין, או הערה כללית שתבהיר את העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
מרים פרוינד
בצו הקודם יש הסדרה.
תמי מור
אבל שם ההסדרה היא "קביעת שטח ריכוז אשפה והשמדת אשפה, לפי צו זה, ייעשו כפוף להוראות הדינים הנוגעים בדבר".
חיים חבלין
חד משמעית אנחנו מקבלים את זה.
היו"ר אמנון כהן
מי אתה, אדוני?
חיים חבלין
אני יושב ראש הוועדה החקלאית במועצה האזורית ערבה תיכונה. אנחנו לא פורעי חוק ולא עבריינים, וכמובן שלא מדובר בשריפה ולא בהטמנה לא חוקית- -
היו"ר אמנון כהן
אתה עונה לגברת עכשיו?
חיים חבלין
כן.

אף על פי שכשאנחנו עושים הטמנה זה על-פי חוק ועל-פי אישורים של המשרד לאיכות הסביבה, אנחנו מקדמים עכשיו פרויקט של הפיכת כל החומר האורגני, פסולת וקומפוסט, ולמחזר אותו לתוך הקרקע. אנחנו עובדים על זה עם פרופסורים שעושים גם את המחקר על שרידות של כל מיני חיידקים ווירוסים כך שלא יעברו לצמח בשלב הבא. אנחנו מקבלים את האישורים האלה תוך חודשיים ויוצאים לפרויקט הזה למחזר את כל הפסולת בערבה בתוך 5 שנים.
מרים פרוינד
לפי כל דין.
טל רותם
התכלית להערה שלי הייתה כדי למנוע מצב שהחקלאים פועלים לפי הוראות המפקח, אבל נוצרת השפעה סביבתית. אני לא רוצה שנצטרך - - - עוד סיכוי לעמוד במצב הזה.
ניר ימין
לא כתוב "לפי כל דין". לי לא אכפת להוסיף, אבל אני לא בטוח- -
תמי מור
לי לא אכפת להוסיף סעיף שיקראו לו "שמירת דינים"- -
היו"ר אמנון כהן
תפני אותו ל- - -
תמי מור
אולי נכתוב שהשמדת פונדקאים, לפי תקנות אלה, תיעשה כפוף להוראות הדינים הנוגעים בדבר.
ניר ימין
אני לא מאמין שהמפקח יורה להם- -
תמי מור
זה ברור.
טל רותם
אנחנו כולנו מכירים את זה במשרדי הממשלה שלפעמים יש קצר בתקשורת או פערים בעמדות של המשרדים, ואני לפחות לא רוצה שנגיע למצב הזה.
אמנון כהן
זה עונה למצב?
טל רותם
כן. הייתה לי הצעה לכתוב "במקומות המורשים לפי דין"- -
תמי מור
"להוראות הדינים הנוגעים בדבר", כמו שיש לנו בצו אחר.
אמנון כהן
את תחילת החוק קראנו?
תמי מור
כן.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד הערות? לא.
תקנות חשובות מאוד לטובת הערבה והאזור.

אנחנו מצביעים על התקנות עם התיקונים שהציעו היועץ המשפטי וכל מי שנכח בדיון?

מי בעד התקנות להגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע-2009.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.

היו"ר אמנון כהן


אושר פה אחד. הצלחה בדרך. עשו עבודתכם נאמנה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:15

קוד המקור של הנתונים