ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שלישי, 20/10/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הרפורמה במוניות השירות

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הזכות לחשמל, מניעת ניתוקים מחשמל

 • יום שני, 12/10/2015

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הרפורמה בחברת החשמל - המשך דיון

 • יום שלישי, 13/10/2015

  11:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה-2015

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים)(ביטול), התשע"ה-2015

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה-2015

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום רביעי, 14/10/2015

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקון - פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ה-2015 של חה"כ נאוה בוקר, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ דוד ביטן, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ יעקב פרי, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ עבד אל חכים חאג'' יחיא, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ יוסי יונה, חה"כ איילת נחמיאס ורבין. (פ/1658)

 • יום שני, 19/10/2015

  11:00  -   ועדת הכלכלה: תשתיות התעופה הפנים ארציות ושדה התעופה בהרצליה

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום רביעי, 21/10/2015

  10:00  -   ועדת הכלכלה: פרק ד'', סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום שני, 26/10/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • אין

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ

משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS