ועדות

?
 • ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חינוך; תרבות; מדע; אמנות; שידור; קולנוע; תרבות הגוף.

 • ועדת החוץ והביטחון

 • ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

 • ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  ועדה מיוחדת שהתכנסה לדון בהקמת תאגיד ציבורי שיחליף את רשות השידור הציבורית הקיימת. הדיונים עוסקים בין השאר בנושאים של מבנה התאגיד החדש, סמכויותיו, סוגי התוכן באחריותו, אופן הצגת תכנים אלו. בנוסף, עוסקים הדיונים בתהליכים נלווים והשלכות של השינוי כולל השפעות אפשרויות של קיצוץ עובדים, שינוי בתשלומי האגרה, ומציאת מתחם חלופי לתאגיד החדש.

 • ועדת החוקה, חוק ומשפט

  דיוני ועדת החוקה חוק ומשפט בהצעות חקיקה והכנתן של הצעות החוק לשלבי קריאה ראשונה, שניה ושלישית במליאת הכנסת

 • הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)

 • ועדת הכספים

  תקציב המדינה; מסים לכל סוגיהם; מכס ובלו; מלוות; ענייני מטבע חוץ; בנקאות ושטרי כסף; הכנסות והוצאות המדינה.

 • ועדה לענייני ביקורת המדינה

  דיון בדוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור; סמכויות על-פי חוק מבקר המדינה וחוקים אחרים; מעמדם וסמכויותיהם של מבקרים פנימיים; הוועדה לענייני ביקורת המדינה רשאית להורות על מינוי ועדת חקירה ממלכתית בעקבות דיון בדוח מבקר המדינה.

 • ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  קידום מעמד האשה לקראת שוויון בייצוג; בחינוך ובמעמד האישי, וכן למניעת אפליה בשל מין או נטייה מינית בכל התחומים; להקטנת פערים בכלכלה ובשוק העבודה ולמאבק באלימות כלפי נשים.

 • ועדת הפנים והגנת הסביבה

  שלטון מקומי; בניין ערים; כניסה לישראל ומרשם האוכלוסין; אזרחות; עיתונות ומודיעין; עדות; ארגון הדתות של יהודים ושל לא-יהודים; משטרה ובתי-הסוהר; איכות הסביבה.

 • ועדה מיוחדת לפניות הציבור

  סמכויות הוועדה:
  1. טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים וארגונים שונים.
  2. קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציגי פניות ציבור בגופים שונים, תוך כדי הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם.
  3. הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם קביעת נורמות טיפול אחידות ככל האפשר בין כל הגופים שעוסקים בנושא.
  4. שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים.
  5. יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח.
  6. קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, להגנת הצרכן ומקבלי השירותים הציבוריים.

 • ועדת הכלכלה

  בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
  מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

  בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
  הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

 • ועדת המדע והטכנולוגיה

  מדיניות מחקר ופיתוח אזרחי בישראל, טכנולוגיות מתקדמות, מחקר ופיתוח סביבתי, מחקר מדעי באקדמיה ישראלית למדעים, מחקר מדעי שלא במוסדות להשכלה גבוהה, מכוני מחקר, מדענים ראשיים של כלל משרדי הממשלה, מועצה לאומית למחקר ופיתוח, קרנות מחקר, מידע ומיחשוב.

 • ועדת הכנסת

  תקנון הכנסת ועניינים הנובעים ממנו; חסינות חברי הכנסת ובקשות לנטילתה; סדרי הבית; המלצות על הרכב הוועדות הקבועות והוועדות לעניינים מסויימים, ויושבי-ראש שלהן; תיחום ותיאום הוועדות; העברת בקשות המוגשות לכנסת מן הציבור ליושב-ראש הכנסת או לוועדות המתאימות; דיון בתלונות על חברי הכנסת; תשלומים לחברי הכנסת; דיון בבקשות ובעניינים שאינם נוגעים לשום ועדה או שלא נכללו בתפקידי ועדה אחרת.

 • ועדת האתיקה


  ועדת האתיקה פועלת מכוח סעיף 13ד לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי”א-1951.

  ועדת האתיקה מכהנת מאז הכנסת העשירית. הוועדה מורכבת מארבעה חברי הכנסת שממנה יושב ראש הכנסת בהתחשב, בין השאר, בהרכב הסיעתי של הכנסת, שניים מסיעות הקואליציה ושניים מסיעות האופוזיציה. יושב ראש הכנסת קובע את היושב ראש של הוועדה מבין חבריה. יושב ראש הכנסת רשאי למנות גם ממלאי מקום לחברי הוועדה, לתקופה או לנושא מסוים.

  הוועדה עוסקת באופן שוטף הן בהנחיה אתית של חברי כנסת ובמתן חוות דעת ותשובות לשאלות של חברי הכנסת בענייני אתיקה, והן בשיפוט של חברי הכנסת בשל הפרת כללי האתיקה ובשל הפרה של הוראות מסוימות בחוק שמהותן אתית, ובכלל זה עיסוק נוסף שלא כדין , היעדרות מעבר למכסה שנקבעה בחוק, ואי הגשת הצהרת הון.

 • הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

  סמכויות הוועדה:
  א. עניינה של הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון בחלוקת משאבים צודקת - חומרית ותרבותית. מטרת העל היא צמצום הפערים בחברה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, התרבות והקרקעות, כמפורט להלן:
  1. צמצום הפערים בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והתרבות.
  2. עידוד רשויות מרובות מקרי רווחה.
  3. חלוקה מחודשת של דיור ציבורי עתידי.
  4. חלוקת מחודשת של קרקעות וגבולות אזורי תעשיה ברשויות המקומיות.
  5. חלוקה מחודשת של תקציבי ספורט ותרבות.
  6. הטבות מס ליישובי הפריפריה.
  7. מיקום ופיזור של מבני ציבור ברחבי הארץ.
  8. ייצוג הולם של בנות ובני קבוצות תרבותיות, אתניות, מגדריות, דתיות ולאומיות במשרות ציבוריות.
  ב. הוועדה המיוחדת תדון בהצעות חוק, ואולם לא תועבר לוועדה הצעת חוק לאחר שחלפה שנה מיום הקמתה.
  יובהר כי הוועדה המיוחדת תהיה רשאית להמשיך ולדון בהצעות חוק הנמצאות על שולחנה במועד האמור, לרבות הצעת חוק שהכינה לקריאה הראשונה וחוזרת לדיון בה לאחר הקריאה

 • ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

 • הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

 • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  עבודה; ביטחון סוציאלי; לרבות מערכת הבטחת הכנסה; המוסד לביטוח לאומי; בריאות; סעד; שיקום; נכים ושיקומם; לרבות נכי צה”ל ומשפחות נפגעי מלחמה וכן נפגעים אחרים; עבריינים צעירים; גמלאות ותגמולים; חוקת התשלומים לחיילים ולמשפחותיהם.

 • ועדה מיוחדת לזכויות הילד

  הגנה על הילדים וקידום מעמד הילדים ובני הנוער, במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי-אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, וזכות של ילדים בני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים בהם.

 • ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  עלייה; קליטה; הטיפול ביורדים; חינוך יהודי וציוני בגולה; מכלול הנושאים הקשורים בעניינים אלה והנמצאים בתחום טיפולו של המוסד לתיאום בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית ובין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית.

משוב א- א+